Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA NO HİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELERHİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ )
1Taşınmaz Mal Satış İşlemleriTalep Dilekçesi1 YIL
2Kiralama İşlemleri1- Talep Dilekçesi6 AY
2- Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler İle Kısmi Kiralamalarda Talep Edilen Alana İlişkin Ölçekli Kroki Veya Harita
3İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni İşlemleriİrtifak Hakkı Veya Kullanma İzni Amacını Belirtir Talep Dilekçesi6 AY
44706 Sayılı Kanunun Ek-3. Maddesine Göre Hazineye Ait Taşınmazlarda Yatırım Yapacaklara İrtifak Hakkı Tesisi  ve Kullanma İzni Verilmesi1- Talep Dilekçesi ve Talep Formu6 AY
2- Yatırım Teşvik Belgesi
3- Yatırım Bilgi Formu
4- Organize Ve Endüstri Bölgelerinde Boş Parsel Bulunmadığına İlişkin Belge.
5- Başvuru Ücretinin Yatırıldığına İlişkin Makbuz
6- Avan Projesi
7- Oda Sicil Kayıt Örneği
8- Vergi Borcunun Bulunmadığına İlişkin Belge
9- İşletme Hesabı Özeti
10- İşletmenin Son Üç Yıllık Bilançosu Ve Mali Tabloları
11- Fizibilite Raporu Ve Finans Tablosu, Başvuruda Bulunan Tüzel Kişilik ise Ayrıca Şirket Ana Sözleşmesi, Kanuni Temsilcilerin İmza Sirküleri ve Adresleri, Halka Açık ise Açılma Oranını Gösterir Belge
5Ecrimisil işlemlerine ilişkin itiraz ve şikayetlerin karşılanmasıİtiraz Ve Şikayet Dilekçesi30 GÜN
6Bağış İşlemleriBağış Talebini Belirten Dilekçe1 AY
7TrampaTalep Dilekçesi6 AY
84706 Sayılı Kanunun 4. maddesinin son fıkrasına göre Hazineye ait taşınmazların Küçük Sanayi Sitesi yapılmak üzere bu amaçla kurulmuş kooperatifler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,Borsa yapılmak üzere Ticaret Borsalarına,Teknoloji Geliştirme BölgelerindeYönetici Şirkete doğrudan satışı1- Talep Dilekçesi Veya Yazısı6 AY
2- Küçük San.Sit.Yapı Kooperatifi kuruluş ana sözleşmesi
3- Kurulması planlanan küçük sanayinin tek bir faaliyet alanına yönelik olması durumunda, (Demirciler, Ayakkabıcılar, Dericiler v.b.) bu durumun ilgili kooperatifin mevcut ortaklık/üye yapısı dikkate alınarak üyelerinin küçük sanayinin ilgili faaliyet alanları ile iştigal ettiğinin ilgili oda ve diğer kurumlar (vergi dairesi, ticaret sicili kaydı vb.) nezdinde de belgelendirmesi
4- 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa tüzel kişilik kazanmış yönetici şirketten tüzel kişilik kazandığına ilişkin ticaret sicil gazetesi bilgileri
9En az ellimilyon ABD Doları (TL karşılığı) en az 100 kişiye istihdam sağlayacak yatırımcılara doğrudan taşınmaz satışı1-Talep Dilekçesi ve Talep Formu                                                                                                                                                                                                                                     2-Yatırım Bilgi Formu6 AY
3-Organize sanayi ve Endüstri bölgesinde boş yer bulunmadığına ve yatırımın bu alanlarda yapılamayacağına ilişkin belge
4-Yatırım Takip Formu
5-Avan Proje (Çap Üzerine Tesislerin Yerleşimini ve Ölçülerini Gösterir Vaziyet Planı)
6-Oda Sicil Kayıt Örneği
7-Banka Referans Mektubu
8-Vergi Borcu Bulunmadığına İlişkin Belge
9-İşletme Hesabı Özeti
10-İşletmenin Son Üç Yıllık Bilançosu
11-Son Üç Yıllık Mali Tablolar
12-Halka Açık A.Ş.’lerde, Halka Açılma Oranını Gösteren Belge
13-Şirket Ana Sözleşmesi
14-Kanuni Temsilcilerin İmza Sirküleri ve Adresleri
101905 sayılı Kanun uyarınca ihbar ikramiyesi verilmesi işlemleriHazinenin Bilgisi Dışında Kalmış Taşınmazlara İlişkin Bilgileri Ve İhbar İkramiyesi Ödenmesi Talebini İçeren İhbar Dilekçesi2 AY
11Define Arama İznine İlişkin İşlemlerTalep Dilekçesi3 AY
AÇIKLAMALAR
1- Mücbir sebepler, sistem arızaları, elektrik kesilmesi vb. haller sebebiyle, tanımlanmış hizmetlerin geçici veya sürekli olarak kesintiye uğraması
durumunda çalışılamayan süreler hizmetlerin tamamlanma sürelerine eklenir.
2- Hizmetin tamamlanma süresine ait başlama tarih ve saati, birimdeki söz konusu hizmetlere fiilen başlanıldığı anda başlar.
3- Kamu Hizmet Standartlarında hizmet adıyla özel olarak tanımlanmamış hizmetler uygun olması halinde, genel olarak tanımlanmış hizmetler
kapsamında değerlendirilerek sonuçlandırılır.
4- Gerçeğe aykırı bilgi ve belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılır. (Kamu Hizmet Standartlarında Uyulacak Usul ve
Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’ncu maddesi)
5- Kamu Hizmet Standartları Tablosunda tanımlanmış hizmetlerden, sadece milli emlak biriminde başlatılıp, aynı birimde tamamlanan
hizmetler için belirlenmiş süreler aynen geçerlidir.
Ancak, milli emlak biriminde başlatılıp, ilgili mevzuatı gereğince başka idarelerde devam ettikten sonra, tekrar ilk müracaatın yapıldığı birime dönen
ve işlemin kalan bölümü bu birimlerde tamamlanan hizmetlerde, başka idarelerin varsa ilgili mevzuatındaki süreler, yok ise Kamu Hizmet Standartları
Yönetmeliğinin 11’nci maddesinde belirtilen süreler hizmetin tamamlanma sürelerine dahil edilmiştir.
Hizmetin bütünü içinde başka idarelerce yapılacak işlemlerden doğan gecikmelerdeki süreler ayrıca eklenir.
Milli emlak biriminde başlatıldıktan sonra, başka idarelerde devam ederek başka idarelerde tamamlanan (milli emlak birimine geri dönmeyen)
hizmetlerde hizmetin bütünü içindeki sorumluluk, hizmetin milli emlak birimindeki bölümü ile sınırlı olur.
6- Görüş alınması gereken durumlarda, uygun görüşün süresi içinde gelmiş olacağı varsayılmıştır.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri: Defterdarlıkİkinci Müracaat Yeri:Valilik
İsim: M.Emin NARTAİsim:Mehmet ALABACAK
Unvan: DefterdarUnvan:Vali Yardımcısı
Adres: Valilik Ek Hizmet Binası 4. KatAdres:Valilik Hizmet Binası
Tel.: 0 386 213 10 25Tel.:0 386 213 45 43
Faks: 0 386 213 20 48Faks:0 386 213 33 97
e-Posta:kirsehirdef@maliye.gov.tre-Posta:valilik@kirsehir.gov.tr